works > etc.

Rubbing
Rubbing
woodcut/rubbing
19 x 13.5
2005