works > installation shots

studio ephemera (Lobby Card series)
studio ephemera (Lobby Card series)
2015